PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

CEIP NA PENYAL


Allò que som:

Som un centre públic d’educació infantil i primària amb 28 unitats en total, 9 d’infantil i 19 de primària. Tots els cursos estan triplicats i amb un total de 580 alumnes més o menys.

La nostra escola és aconfessional tot i que respectam totes les ideologies, creences i diferències individuals que es puguin donar.

Respectam i celebram les festes populars arrelades a la tradició del poble i considerades com a aspectes culturals (Sant Antoni, Sa Rua)

Allò amb que comptam:Comptam amb 11 mestres d’educació infantil, 19 mestres de primària, tres especialistes d’anglès, dos especialistes de música, dos d’EF, dues professores d’educació compensatòria, una professora de PT, una professora d’AL, un professor de religió, dos membres de l’Equip Psicopedagògic (un dia a la setmana) i una psicòloga del servei municipal d’orientació educativa.

Comptam amb els següents òrgans de govern del Centre:

-Consell Escolar. Òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i govern del Centre.

En el nostre Centre està compost pel: Director (que n’és el president), Cap d’Estudis, 5 mestres elegits pel Claustre, 5 pares o mares (un d’ells representant i elegit per l’APA), 1 representant d’administració i serveis, 1 regidor o representant de l’Ajuntament i el Secretari del Centre.

Es renova cada dos anys de forma alternativa.

-Claustre de professors:

Actualment el Centre consta de tres edificis: un per a primària, un altre per educació infantil de 5 anys i una aula de primària i el present edifici que és municipal pels alumnes de 3 i 4 anys.

El nostre horari és de les 9 a les 14 hores. A més, el Centre està obert tots els capvespres perquè tots els nins puguin realitzar activitats extraescolars (la majoria de les quals estan organitzades per l’APA).

Allò que pretenem:La plena integració dels alumnes, promovent actituds positives cap a l’escola i la comunitat, la participació activa i l’enriquiment cultural.

Que els nostres alumnes dominin, en acabar la primària, les dues llengües oficials de la nostra Comunitat el català i el castellà. Per aconseguir-ho, el centre adopta la llengua catalana com a llengua vehicular. Els alumnes que, per motius que sigui, tenen qualque dificultat per comunicar-se o entendre la nostra llengua, reben el suport de dues professores d’educació compensatòria, sobretot a partir de tercer curs de primària, ja que a infantil i primer cicle de primària es realitza immersió lingüística.

L’ensenyament de la lengua anglesa es realitza a partir de 1er d’educació infantil.

És en el nostre Projecte Lingüístic on queden reflectits tots aquests tractaments de la llengua.

Tots els altres objectius més específics i més concrets que també pretenem, estan reflectits damunt el nostre Projecte Educatiu, el Projecte Curricular i sobre la Programació General Anual. Aquests dcuments estan a disposició de qualsevol pare o mare per a la seva consulta.