NORMES DE CONVIVÈNCIA

article 1


a) Tot alumne té el dret i l’obligatorietat de:
- Assistir regularment a les classes i activitats del centre.
- Ser puntual en les entrades i sortides.
- Que les entrades i sortides es realitzin ordenadament i sense correr.
- Poder fer la fila d’entrada amb tranquil.litat, sense rebre cops ni empentes.
article 2
a) Les portes del centre s’obriran a les 8’55 h. i a les 14 h. i es tancaran a les 9’10 h (els alumnes que arribin més tard de les 9,10 quedaran asseguts a l’entrada del Centre fins a les 10 h. Controlats per l’equip directiu). Els pares o acompanyants no podran entrar dins l’edifici escolar a les entrades i sortides de l’alumnat. En cas de necessitat d’haver de parlar amb un mestre hauran de respectar l’horari de visita de pares o si el cas és urgent dirigir-se a direcció.
b) Cap alumne podrà sortir del recinte del centre sense el corresponent permís del professor-tutor, el qual haurà de tenir el consentiment dels pares.
c) Les faltes d’assistència de l’alumnat hauran de ser comunicades als pares o tutors legals per a la seva justificació escrita mitjançant l’imprès omplert pel tutor.
d) A les sortides es tancaran els llums, les finestres i les portes de totes les classes amb la clau.
e) Es procurarà no utilitzar els llocs comuns dintre de l’horari de classe, a no ser en casos necessaris.
f) Es consideraran faltes d’assistència justificades les següents:
- Visita mèdica.
- Enfermetat.
- Deure inexcusable de caràcter públic (DNI, Passaport,...)
- Exàmens conservatori.
article 3
a) Durant el temps d’esplai cap alumne podrà quedar dins la classe si no hi ha el professor corresponent. Aquest ha de ser el darrer en sortir de la classe per evitar que cap alumne quedi dins l’edifici.
b) Els dies de pluja no sortirem al pati i els alumnes quedaran a la classe amb el professor que impartia la sessió anterior al temps d’esplai. La música serà la clau per saber si es pot sortir o no al pati.
article 4
a) No s’autoritzarà l’entrada de bicicletes o patinar dins el recinte escolar (exceptuant activitats programades, concretes,...), portar wolkmans, ganivets (o objectes semblants), encenadors,...
b) Tampoc es permetrà menjar o beure dins la classe (excepte els dies de pluja).
c) Es tindrà cura de :
1- No tirar papers ni altres objectes en terra en tot el recinte escolar.
2-No escriure ni pintar per les parets, portes ni mobiliari de l’edifici.
3-No enfilar-se per les reixes, taulers de bàsquet, porteries, ni altres llocs perillosos o de facil
ruptura.
4-Respectar els arbres i plantes del recinte.
5-No tirar pedres ni jugar amb perillositat.
6-Jugar a futbol només amb pilotes d’espuma.
7-No dur al centre llaunes de begudes i els papers dels entrepans es llançaran a la paperera de
la classe abans de sortir.
article 5
Pel bé de tota la comunitat educativa es tindrà cura de:
a) Una correcta higiene ( personal i en la vestimenta).
b) Es mantindrà net i ordenat l’espai personal (dins l’aula).
c) No fer malbé els recursos i els materials didàctics comuns (video, cassetes, diccionaris, enciclopèdies, material d’educació física i música, ni els individuals tant si són propis com aliens.
article 6
a) En les festes i sortides del centre el comportament haurà de regir-se per aquestes mateixes normes, extremant-se si cal.
b) Els alumnes hauran d’obeir completament els professors.
c) Respectar i cumplir les ordres de qualsevol mestre, encara que no sigui del seu cicle.
d) Respectar i cumplir les ordres del personal no docent.
e) Les activitats extraescolars són molt profitoses pels alumnes ja que s’adapten a la programció de curs. Per això es recorda a tot l’alumnat la importància de participar-hi.
article 7
Per tal que les tasques curriculars siguin profitoses els alumnes hauran de cumplir les normes següents:
a) Tenir, a classe, els materials necessaris per a cada matèria (boligrafs, quaderns, llibres de texte, xàndals,...).
b) Realitzar diàriament les tasques d’estudi i exercicis.
c) Respectar els torns d’intervenció (de paraula) a les classes.
d) Atendre les explicacions i consells dels professors en silenci i atenció.
e) Intervenir en la realització de les classes.
f) Mostrar una actitud positiva vers l’estudi i l’ambient de treball.
g) Preocupar-se de posar la feina al dia en cas d’absència o de retràs.
h) No interrompre ni perjudicar l’ambient de treball dins la classe (amb intervencions fora de to i de lloc, aixecant-se i passejant-se per dins l’aula, molestant als companys, tirant objectes,...).
i) Respectar els mestres, els companys i els altres membres de la comunitat educativa.
j) Esser correctes en el tracte amb les altres persones.
k) Tot alumne té l’obligatorietat de presentar les proves avaluatives amb les seves dades personals i la data. En cas d’absència tot alumne es preocuparà de recuperar la prova avaluativa.
article 8 : pares
a) Els pares hauran de respectar els horaris de secretaria, direcció i tutories. Una vegada començada la jornada escolar, els pares no poden entrar dins cap classe.
b) Els pares tindran l’obligació de vetllar per l’escolarització del fill, per això hauran:
- Assistir a les reunions i/o citacions del tutor o de l’Equip Directiu.
- Signar els butlletins i les notificacions.
- Justificar les faltes d’assistència.
- Interesar-se pel seguiment escolar i el procés maduratiu dels fills.
- Responsabilitzar-se de què els alumnes arribin d’hora al centre.
c) Una vegada començada la jornada escolar els pares no entraran a les classes.
d) No fumaran al centre.
e) Justificar, en cas de separació, la custòdia del fill.
f) Abonar les tasses establertes pel centre i aprovades pel Consell Escolar.
g) Informar dels canvis de domicili, telèfon, o altre motiu que pugui afectar les relacions amb el centre.
h) Avisar , al tutor, de les enfermetats dels fills.
i) L’ alumne té l’obligació d’entregar, als pares, les notificacions de l’escola.
j) Els professors informaran, al pares, dels serveis que col.laboren amb el centre i puguin ser d’ajuda a les famílies (Serveis Socials, SMOE, APA,...).
article 9
Qualsevol informació rebuda per un professor, sobre el que afecta a l’estada a l’escola de l’alumne ha de passar, el més prest possible al seu tutor. Aquest, si considera la notícia d’importància informarà als altres mestres del seu cicle o al Claustre.
article 10
Si és necessària l’evacuació del centre per un motiu justificat (avís de bomba, incendi,...) els alumnes seguiran en tot moment i amb la major rapidesa possible les normes del tutor o del mestre que en aquells moments estigui dins l’aula.