El recinte escolar s’obrirà a les 8’55 hores, els alumnes s’incorporaran a les files indicades pels professors tutors.

A les 9’00 hores, quan s’escolti la música, amb el professor pertinent els nins entraran al centre acudint a les aules corresponents.
A les 9’00 h, si en entrar un grup no té professor, el darrer mestre que entri farà entrar aquest grup i avisarà a l’equip directiu.

A les 11’00 h sortiran al pati a gaudir del temps d’esplai. A les 11’30 h quan sentin la música formaran, a les files indicades, i esperaran al professor responsable per entrar a les classes amb ordre, sense córrer i en silenci.

A les 14’00 h, en escoltar la música, els alumnes sortiran ordenadament donant per fina-litzada la seva jornada lectiva .
A Educació Infantil, els alumnes formaran a les 13’50h per tal que a les 14 h puguin sortir.

Si després de les 14’45 h algun alumne resta al centre s’avisarà a la policia municipal perquè aquest l’acompanyi a casa.

A l’escala i passadissos, es procurarà anar per la dreta.


DIES DE PLUJA
Els dies de pluja els alumnes no faran les files d’entrada i entraran al centre si són les 8,55 hores o esperaran al pati cobert.
Si plou el temps d’esplai els alumnes quedaran a les classes amb el professor de la ses-sió anterior.