JUSTIFICACIÓ

El curs 2010-11 la Conselleria d’Educació

duu a terme amb la col.laboració de


l’Ajuntament de Son Servera el

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE

LLIBRES DE TEXT I MATERIAL

DIDÀCTIC adreçat a l’alumnat des de 1r

a 6è d’educació primària.


Aquest programa de reutilització té la

voluntat d’implicar tota la comunitat

educativa en un sistema cooperatiu que

vol combinar l’educació en valors de

caràcter social, solidari i ecoambiental

amb l’estalvi econòmic de les famílies.

OBJECTIUS

Incentivar el bon ús dels llibres de text

Mantenir un fons de llibres de text en regim de préstec als alumnes.

Fomentar la sensibilitat cap els recursos naturals.

- Reduir la despesa econòmica de les famílies en l’adquisició dels llibres de text.

NORMES GENERALS

Per participar en el programa, cada familia aportarà una quota anual de 20 €.

Els llibres adquirits , quedaran en dipòsit a l’escola a final de curs.

- Cada llibre serà inventariat, numerat i serà assignat a un alumne.

- Si un alumne es matricula una vegada començat el curs adquirirà el dret de poder participar dels fons de llibres de text en les mateixes condicions.

- Es deixarà un remanent de llibres i material en previsió de les possibles noves matrícules.

- Els alumnes que no promocionin pagaran la quota corresponent.( si es volen adherir al programa ).

- S’establiran una sèrie de normes d’utilització que els alumnes hauran de respectar.

NORMES D’UTILITZACIÓ
( ALUMNES )

Cada alumne/a posarà el seu nom a una etiqueta que s’aferrarà al llibre o quadernet.

S’anotaran els exercicis i deures que s’hagin de fer a l’agenda. Mai al llibre.

Les respostes dels exercicis s’han de fer al quadern i el mestre indicarà si s’han de copiar els enunciats.

Els esquemes i resums es faran al quadern i si el mestre ho indica es podran fer als quadernets d’activitats ( material no reutilitzable ).
Mai al llibre.

No es doblegaran les pàgines per marcar. S’utilitzaran altres sistemes.

És important que:

- Els llibres s’ubiquin a l’estanteria de l’aula i no davall la taula.

NORMES DE CONSERVACIÓ


Si qualque alumne/a detecta un desperfecte en els llibres, en el forro o l’etiqueta ho comunicarà inmediatament al seu tutor. El tutor ho farà saber al mestre coordinador del programa per tal decidir quina mesura s’ha d’adoptar.

Només en el cas que el desperfecte sigui molt greu s’haurà d’abonar el import corresponent :

1r anyd´ús: 80% de l’import integre.
2n any d´ús: 60% de l’import integre.
3r any d´ús: 40% de l’import integre.
4t any d´ús: 20% de l’import integre.

Una vegada abonat l'import que corresponent ;les famílies ,que ho desitgin, podran endur-sen els llibres deteriorats.

EN CAS DE PÈRDUA…

Si un llibre es perd s’haurà d’abonar el seu import, en cas contrari l’alumne perdrà el dret a participar en el programa.