SOL·LICITUD DE PLAÇA ESCOLAR

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Del 26 d’abril al 7 de maig.

Aquest és l’únic termini de presentació de sol·licituds.

LLOC DE PRESENTACIÓ

A la secretaria del centre sol·licitat en primer lloc, tot i que el centre manifesti no tenir vacants.

En el cas que una persona presenti més d’una sol·licitud a centres diferents, no se’n tindrà en compte cap.

HORARI:

De dilluns a divendres de 9,15 h. a 10 h.

De dilluns a divendres de 13,15 h. a 14 h.

   

DOCUMENTS QUE S'HAN D'ADJUNTAR

1.Fotocòpia del llibre de família o DNI de l’alumne/a i DNI pare, mare o tutor. ( OBLIGATORI )
2.Acreditació del domicili familiar o lloc de treball. Per al domicili familiar presentar el certificat d’empadronament de l’alumne. Per al lloc de treball, certificació expedida a tal efecte per l’empresa a on consti l’adreça exacta del lloc de treball i l’antiguitat al mateix lloc (OBLIGATORI )
3.Fotocòpia de la cartilla de Seguretat Social de l’alumne/a. (OBLIGATORI )
4.Acreditació de família nombrosa:fotocòpia acarada del document acreditatiu.( OPCIONAL )
5.Acreditació de minusvalidesa de l’alumne, del pare, la mare, els germans o el tutor:certificat de l’institut oficial de Serveis Socials. (OPCIONAL )

6. Els sol.licitants que hagin d’acreditar que la guarda i custòdia no és compartida, a efectes de barem del domicili familiar o rendes, han d’aportar el document que acrediti que en té la guarda i custòdia: sentència judicial, en els casos de nul.litat matrimonial, separació o divorci, o la pàgina corresponent del llibre de família en els altres casos.

   

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS: Dia 28 de maig de 2010.
El període de reclamació és del 31 de maig al 2 de juny de 2010.
LLISTA DEFINITIVA: Dia 16 de juny 2010.

 
   
NOMBRE DE VACANTS DE CADA CURS

EDUCACIÓ INFANTIL:

1r (3 anys) nascuts a l’any 2007: 75
2n (4 anys) nascuts a l’any 2006: 17
3r (5 anys) nascuts a l’any 2005: 13

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

1r: 12
2n: 19
3r: 20
4t: 7
5è: 12
6è: 14

   
CRITERIS DE BAREMACIÓ
CRITERIS
PUNTS
Domicili familiar/laboral zona influència
5,5 (màxim)
Domicili familiar/ laboral zona limítrofa
2,75(màxim)
Renda anual
0/0,5/1/1,5
Germans matriculats en el centre:
Un germà
Per cada germà més

.
4
3

Família nombrosa especial
Família nombrosa general

2
1
Minusvalidesa dels pares, germans, tutors o alumne/a.
2 (màxim)
Concurrència d’una malaltia crònica en l’alumne/a.

1